Arriva en Hermes volgen advies ROB op: “Gelijktijdig cashloos betalen”

Arriva en Hermes voeren alsnog het cashloos betalen in de bussen gelijktijdig in. Dit naar aanleiding van het advies van Reizigersoverleg Brabant op 31 mei jongstleden. In datzelfde advies stemt Reizigersoverleg Brabant in met het scenario om de kosten

Foto: Lyanne Oussoren

voor invoering van het cashloos betalen te delen.

Gelijktijdige invoering
Reizigersoverleg Brabant is verheugd met het feit dat Arriva en Hermes haar advies eind mei, waarin alsnog gepleit werd voor een gelijktijdige invoering, opvolgen. Beide vervoerders hebben besloten in december volledig over te gaan naar cashloos betalen in Brabant.
In een eerder advies toonde ze begrip voor de vroegere start door Arriva halverwege oktober. Nieuwe informatie over de streefdata van beide vervoerders vormde voor Reizigersoverleg Brabant de aanleiding om alsnog aan te sturen op gelijktijdige fasering. Dit met het oog op de duidelijkheid en gemak voor de reiziger in Brabant.

Kosten delen
Reizigersoverleg Brabant stemt daarnaast in met het scenario van Arriva waarbij de kosten voor het cashloos betalen gefinancierd worden door verhoging van de ritkaart, de dalurendagkaart en, in mindere mate, het kilometertarief. Reizigersoverleg Brabant adviseerde in mei, naar aanleiding van een eerdere adviesaanvraag van Arriva, al positief op financiering door verhoging van alleen het kilometertarief. Dit vanuit de overtuiging dat veiligheid een maatschappelijke opgave is en niet alleen de vervoerder, maar ook de Provincie Noord-Brabant en de reiziger de extra kosten moeten dragen.
Deze instemming gaat wel gepaard de voorwaarde van Reizigersoverleg Brabant dat in het gebied waar Hermes rijdt dezelfde tariefstelling wordt gehanteerd. Arriva geeft in haar adviesreactie aan dat er momenteel financieringsgesprekken lopen met de provincie Noord-Brabant.  En dat de insteek van deze gesprekken is dat het tarievenhuis gelijk is in heel Brabant.

Beide en andere adviezen zijn hier te vinden. Meer informatie over de invoering van cashloos betalen is te vinden op bravo.info.