Privacyverklaring.

Reizigersoverleg Brabant is een onafhankelijke vereniging zonder winstoogmerk.
Via onze website bieden wij informatie aan leden en niet-leden. Daarnaast verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.

Verwerking conform privacywetgeving
Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;

 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;

 • jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;

 • wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;

 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;

 • jouw recht respecteren om je persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens
Door lidmaatschap, betrokkenheid bij diensten/activiteiten en gebruik van de media van Reizigersoverleg Brabant laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten je gebruikt.

Persoonsgegevens
Reizigersoverleg Brabant verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt:

 • naam
 • bedrijfsgegevens
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • geboortedatum
 • geslacht
 • IBAN
 • Kenteken
 • Pasfoto
 • Geografische en modaliteitsafhankelijke kennis op het gebied van mobiliteit
 • technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en jouw surfgedrag op onze online media

Doeleinden
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van wat je relatie met ons is):

 • om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze werkzaamheden uit te kunnen voeren.

 • om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post.

 • om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch.

 • om onze websites te verbeteren.

 • om betalingen af te kunnen doen.

 • om de slagboom van onze parkeergarage voor jou automatisch te laten te openen.

 • voor de optimalisering van de werkzaamheden van de bureaumedewerkers.

 • voor de optimalisatie van onze achterban.

Verstrekking aan derden
Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van onze werkzaamheden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Gegevens worden niet doorgegeven aan andere landen.

Fotomateriaal
Wij plaatsen regelmatig foto's van personen die al dan niet betrokken zijn bij onze organisatie op onze website. In het geval dat iemand herkenbaar op een foto staat, zullen we diegene altijd vooraf toestemming voor publicatie vragen. Of we zorgen ervoor dat iemand onherkenbaar wordt gemaakt. Mocht je, ondanks onze inspanningen hiervoor, toch van mening zijn dat je ongewenst herkenbaar bent op een gepubliceerde foto, dan vragen we je zo snel mogelijk contact met ons op te nemen.

Beveiligen en bewaren
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is in verband met de uitvoering van onze werkzaamheden en je relatie tot ons. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Minderjarigen
Als je 16 jaar of jonger bent, mag je uitsluitend onder toezicht van je ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Reizigersoverleg Brabant en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie/persoon, te sturen.
Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/of gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@reizigersoverlegbrabant.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren uiterlijk binnen vier weken op je verzoek.

Inwerkingtreding
Deze privacyverklaring is in werking getreden op 9 mei 2018.

Contact
Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Telefonisch

073-6900518
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17:00 uur

E-mail

info@reizigersoverlegbrabant.nl

Post

Reizigersoverleg Brabant,
Onderwijsboulevard 225 , 5223 DE ‘s-Hertogenbosch

Deel deze pagina via